ministerul dezvoltarii regionale si ADMINISTRATIEI PUBLICE - mdrAP

Priorități 2016 : Planul de acțiuni sectoriale al MDRAP și Harta strategiei.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, cadastru și publicitate imobiliară, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

În aceste domenii, MDRAP iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urban, precum şi în alte domenii de activitate. De asemenea, MDRAP asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, de dezvoltare a capacităţii administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, al celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul operaţional regional, din Fondul Social European, prin Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, al programelor şi proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră şi Instrumentului de asistenţă pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins.

  • HG nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    • HG nr. 512 din 24 iulie 2013 pentru modificarea HG nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
    • OUG nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    • HG nr. 100 din 10 februarie 2015 pentru modificarea si completarea HG nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
    • OUG nr. 55 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
  • Obiective generale (extras din Programul de Guvernare 2013-2016, Cap. Dezvoltare şi Administraţie)

Actualizat Luni, 18 Ianuarie 2016